Sumber Daya Manusia

Daftar Isi

Program Studi Farmasi

apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si

apt. Kurniawan, S.Si.,M.Farm.

apt. Nadia Iha fatihah, S.Farm, M.Clin.Pharm

Solikah Ana Estikomah, S.Si., M.Si

Nurul Marfu’ah, S.Si., M.Si

Nadia Mira Kusumaningtyas, S.Si.,M.Sc

Indah Tri Lestari, S.Si., M.Si

Apt. Satwika Budi Sawitri, S.Farm, M.Farm

Anggun Mahirotun Nur Sholikhah, M.Farm

Muthi'ah Robbaniyyah, M.Farm

Anugerah Suciati, M.Farm

Program Studi Ilmu Gizi

Fathimah, S.Gz. MKM.

Amilia Yuni Damayanti, S.Gz. M. Gizi.

Kartika Pibriyanti, S.KM, M.Gizi

Lulu' Luthfiya, S.Gz., MPH.

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Eka Rosanti, S.ST., M.Si.

Ratih Andhika Akbar Rahma, S.ST., M.Si.

Dian Afif Arifah, S.ST., M.Kes.

Sisca Mayang Phuspa, S.KM., M.Sc

Rindang Diannita, S.K.M., M.Kes.

Aisy Rahmania, S.ST., M.KKK.

Siti Ma'rifah, S.ST., M.KM.